กิจกรรม GEN C CLIMATE Camp 2022 (Hackathon & Pitching Day)

วันที่ 22-24 กรกฏาคม 2565  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ Saturday School จัดกิจกรรม GEN C CLIMATE Camp 2022 (Hackathon & Pitching Day) ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจาก Online Bootcamp โดยตลอดทั้ง 3 วัน น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กระบวนแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการ Design Thinking และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อที่จะนำไปประกอบการคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ซึ่งในวัน Pitching นักศึกษาทั้ง 4 ทีม จากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถนำเสนอแนวคิดในการมีส่วนแก้ไขปัญหาด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ และสามารถต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงได้

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับจาก คุณเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ / รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ TGO กล่าวเปิดกิจกรรม Hackathon & Pitching Day ให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆในช่วงทำกิจกรรม พร้อมกับ คุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ Pitching กิจกรรมในครั้งนี้

*การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

คุณเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ / รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

เกี่ยวกับโครงการ

#GenCClimateActions

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment