บรรยายให้ความรู้ “การบริหารก๊าซเรือนกระจกในระบบราง” แก่บุคลากรกรมการขนส่งทางราง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กรมการขนส่งทางรางเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมบรรยายให้ความรู้ “การบริหารก๊าซเรือนกระจกในระบบราง” แก่ บุคลากรกรมการขนส่งทางราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบราง โดย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ให้เกียรติกล่าวเปิดและเข้าร่วมการอบรม

ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจาก TGO คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality and Net Zero Emission” ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการ สำนักรับรองและประเมินโครงการ บรรยายในหัวข้อ “กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก T-VER และ LESS” และ คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “มาตรการด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกลไกราคาคาร์บอน” 

 

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

   คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

 

 

Write a comment