TGO ร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Academy: CAA) และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา และ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

โดยภายในงาน TGO ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทางและการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีอาจารย์และนักเรียน ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

 

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment

14 + 10 =