การอบรม “แนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้”

วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด จัดการอบรม “แนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน

คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คุณจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ผู้จัดการสำนักประเมินและรับรองโครงการ บรรยายในหัวข้อ “หลักการแนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER” คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ นักวิชาการชำนาญการสำนักประเมินและรับรองโครงการ และคุณพัลลภ อินทะนิล เจ้าหน้าที่โครงการป่าไม้ บรรยายในหัวข้อ “วิธีการคำนวณคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า และแนวทางการพัฒนาเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการคาร์บอนเครดิต”

คุณพิเชษ เชษฐาพงศาพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ให้เกียรติกล่าวปิดการอบรม

 

คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

คุณพิเชษ เชษฐาพงศาพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด

 

คุณจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ผู้จัดการสำนักประเมินและรับรองโครงการ

 

คุณพัลลภ อินทะนิล เจ้าหน้าที่โครงการป่าไม้

 

คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ นักวิชาการชำนาญการสำนักประเมินและรับรองโครงการ

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment