Joe Biden ระงับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประธานาธิบดี Joe Biden ได้ออกมาตรการระงับสัญญาเช่าที่ดินรัฐฉบับใหม่และใบอนุญาต สำหรับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัฐบาลกลาง โดยการประเมินต้นทุนทางสังคมของการปล่อยคาร์บอน (Social Cost of Carbon Emissions) ซึ่งใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

James Cain ผู้พิพากษาของรัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การที่ประธานาธิบดี Joe Biden ออกมาตรการระงับสัญญาเช่าที่ดินรัฐฉบับใหม่ และใบอนุญาตสำหรับขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นมาตรการด้านเชื้อเพลิงฟอสซิล ต้องดำเนินการพิจารณาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อโครงการเช่าที่ดินของรัฐบาลกลาง สำหรับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

กระทรวงมหาดไทย ของรัฐบาลกลาง ได้ประเมินโครงการเช่าที่ดินของรัฐบาลกลาง ร่วมกับรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนทางสังคมของคาร์บอน และคาดว่าจะส่งผลให้โครงการเช่าที่ดินของรัฐบาลกลาง สำหรับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มีความล่าช้าในดำเนินการขอใบอนุญาต

นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Joe Biden ยังคงผลักดันมาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการดำเนินการ หรือโครงการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งบนพื้นที่ในแผ่นดินและนอกชายฝั่ง รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการปฏิรูปอัตราการเก็บภาษีสำหรับผู้เสียภาษี

 

 

 

 

ที่มา/แหล่งข้อมูล
https://cnn.com/2022/02/21/us/biden-climate-social-cost-of-carbon-court/index.html

Write a comment