การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย”


ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถายันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
ได้ดำเนินการจัดอบรม “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคของเสียให้มีความรู้และทักษะในการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียได้อย่างถูกต้อง

กำหนดการอบรม GHGI ของเสีย

หากสนใจเข้ารับการอบรมโปรดติดต่อที่
นางสาวนารีรัตน์ ธนะเกษม     โทร 0814139475
E-mail : nareerat_t@tgo.or.th หรือ nareethana@gmail.com

Write a comment

6 + fifteen =