EN_พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey”

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ ชั้น 6 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Write a comment

twenty + twenty =