Climate Action Leaders Forum #รุ่น 1 ครั้งที่ 3 Climate Actions Our Efforts, Our Common Responsibility

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีร่วมจัด ดำเนิน โครงการ “Climate Action Leaders Forum #รุ่น 1” หรือ CAL Forum #1 ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเวทีที่รวมพลังสุดยอดผู้นำจากทุกภาคส่วนจำนวน 49 ท่าน เพื่อมุ่งสู่การร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Climate Actions Our Efforts, Our Common Responsibility” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) คุณประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล และ คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

 

ในครั้งนี้ คุณสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง ทิศทางการดำเนินของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

คุณประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล ได้กล่าวถึง ทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผล ต่อเป้าหมาย Net Zero Emission

 

 

คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวถึง การเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน (Energy transition) การแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature based solutions) การจัดการคาร์บอนเครดิต และโอกาสสำหรับประเทศไทย

 

อีกทั้ง รศ. ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรม Leaders’ Discussion โดยมี ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผูบริหารดานความยั่งยืนในองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ คุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว รายการข่าว 3 มิติ เป็นผู้ร่วมแสดงแนวคิดและมุมมองต่อแนวทางการดำเนินงานมีส่วนร่วม ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนในปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายและทิศทางต่อการดำเนินงานในอนาคตเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

 

 

และ ในครั้งนี้ โครงการ CAL Forum #1 ยังมีผู้นำทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาคการศึกษา องค์กรอิสระ และองค์การระหว่างประเทศ
จำนวน 31 ท่าน เข้าร่วมแสดงมุมมองและวิสัยทัศน์

ทั้งนี้ Climate Action Leaders Forum #รุ่น 1 จะจัดทำสรุป key massages ที่ได้จากการจัดโครงการ เพื่อสื่อสารสู่สังคมไทย และ Climate Action Leaders Forum #รุ่น 1 ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “Supportive Measures, Innovation and Technology” เพื่อร่วมแสดงมุมมอง วิสัยทัศน์ ถึงแนวทาง ในการสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ต่อไป

 

 

Climate Action Leaders Forum 2021

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

 

Write a comment