CAA ร่วมกับ CU พัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2

วันที่ 26 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) ร่วมกับภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) จัดการบรรยาย Virtual training หัวข้อ “การจัดการก๊าซเรือนกระจกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ให้กับนิสิตปริญญาตรี ในวิชา Environments and daily life โดย คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Gen C Climate Actions ระหว่าง TGO และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 87 คน

 

 

 


Write a comment

4 × 2 =