CAA ร่วมกับ CU พัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) จัดการบรรยาย Virtual Training หัวข้อ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ให้กับนิสิตปริญญาตรี ในวิชาสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจำวัน โดยคุณนารีรัตน์ ธนเกษม และคุณอาภาพัชร หุ่นศิริตระกูล นักวิชาการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Gen C Climate Actions ซึ่งมีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 200 คน

 

 

 

Write a comment

fourteen + 13 =