-เต็ม-ปิดรับลงทะเบียน… หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ สำหรับผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) (โครงการทั่วไป)(*พลังงาน ขนส่ง และของเสีย)

 -เต็ม-

หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบสำหรับผู้ประเมินภายนอก

สำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) (โครงการทั่วไป)(*พลังงาน ขนส่ง และของเสีย)

วันที่ 15-17 มกราคม 2567 (ภาคทฤษฎี) ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

วันที่ 18-19 มกราคม 2567 (ภาคปฏิบัติ) ณ พื้นที่โครงการ T-VER จังหวัดนครนายก

ค่าลงทะเบียน: 14,000 บาท/คน

จำนวนผู้เข้าอบรม: 50 คน

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  • เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามสาขาของโครงการ T-VER
    ที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ ดังนี้
  • วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้ พลังงาน ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม 
  • วิทยาศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้ สิ่งแวดล้อม ปิโตรเคมี วนศาสตร์ เกษตร เศรฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

หรือ

  • เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ หรือการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก หรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

หรือ

  • กรณีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ 
  • สำหรับหลักสูตรโครงการป่าไม้ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้หรือการเกษตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  • สำหรับโครงการทั่วไปต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตามสาขาและขอบข่าย (Secteral Scope) ไม่น้อยกว่า 2 ปี

*หมายเหตุ: อบก. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมตามคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

*หมายเหตุ: ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน 

 

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบ โครงการ T-VER ประเภทโครงการภาคพลังงาน การจัดการของเสีย และการขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานผู้ประเมินภายนอก 

2. กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

3.การประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ

4.การรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

 

เนื้อหาการอบรม

1. การพัฒนาโครงการT-VERการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

2.  ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology)

3.  การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)

4. การรับรองระบบงาน (Accreditation) สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO 14065)

6. ความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (ISO14066)

7.. การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ (ISO 14064-3)

8.. ฝึกปฏิบัติ-การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ

9.ทดสอบวัดผลการอบรมภาคทฤษฎี

Write a comment

seventeen + two =