-ปิดรับลงทะเบียน- หลักสูตร “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต”

-เต็ม-

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน

และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต”

ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2567

  ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ

วัตถุประสงค์

สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ T-VER แนวทางการคำนวณการลดก๊าซคาร์บอนเครดิตใน
ภาคพลังงาน รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตได้

 

ประเด็นเนื้อหาสำคัญในการอบรม

1. ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER

2. หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการ T-VER

3. การจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และการขอรับรองคาร์บอนเครดิต

4. การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (คาร์บอนเครดิต)

5. การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการ T-VER

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจทำโครงการTVER ภาคพลังงาน การขนส่ง และการจัดการของเสีย

Write a comment

twelve − six =