การเสวนาในหัวข้อ “South-South Cooperation on Enhancing NDCs in the Southeast Asia Region.”

การเสวนาในหัวข้อ “South-South Cooperation on Enhancing NDCs in the Southeast Asia Region.” โดยประเด็นสำคัญในการเสวนานั้นเกี่ยวข้องกับความร่วมมือใต้-ใต้ ในประเด็นเกี่ยวกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น บทบาทขององค์กรระดับนานาชาติ และภูมิภาคในการส่งเสริมให้เกิดการนำเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ การร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับประเทศในภูมิภาคนี้

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรร่วมจัด 3 องค์กร กล่าวเปิดงานได้แก่ Mr. Adel Abdellatif, UNOSSC Director a.i., Mr. Morita Takahiro, Chief Representative, JICA Thailand และ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หลังจากนั้นจึงเป็นการนำเสนอเพื่อแนะนำหนังสือโดย นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 

Write a comment

two + twenty =