การอบรม “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนดจัดการอบรม “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ”

ชื่อ: การอบรม “ความรู้เบื้องต้นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ”
วันอบรม: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำนวนผู้เข้าอบรม: 60 คน
ลิงก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/3wHgHecZiPsCuJF37

ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 21 ตุลาคม 2564 หรือเมื่อครบตามกำหนดจะปิดรับสมัคร
*หมายเหตุ: การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจความสำคัญในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และเป็นแนวทางในการปฏบัติที่ถูกต้อง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นแนวทางในการเข้าอบรมโปรแกรมที่ CAA ได้มีการดำเนินการในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดบัญชีก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ

ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียด :
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์
โทรศัพท์ 081 1322 936

Write a comment

15 − six =