การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน”


 

ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้อง กรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ GIZ  ได้ดำเนินการจัดอบรม “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน” ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคพลังงานให้มีความรู้และทักษะในการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในระดับชาติ รวมทั้งสามารถควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานได้

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

  • เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวของจากภาคพลังงานในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวของจากภาคพลังงานด้านการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน
  • เพื่อบูรณาการข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

 
กำหนดการการอบรมการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน
 

Write a comment