TGO ลงนามร่วม 4 มหาวิทยาลัย และเปิดตัว “GEN C CLIMATE ACTIONS: Connectivity ของคนรุ่นใหม่” ร่วมกันแก้ไขภาวะโลกร้อน

“GEN C CLIMATE ACTIONS: Connectivity ของคนรุ่นใหม่”


กรุงเทพฯ : วันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ร่วมกับผู้บริหารจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขยายผลองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการก๊าซเรือนกระจกในมิติต่างๆ เพื่อมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ โดยในวันดังกล่าวยังเป็นการเปิดตัวโครงการ “GEN C CLIMATE ACTIONS” รวมถึงมีการเสวนาในหัวข้อ “C Generation ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน” ร่วมกับผู้แทนจาก 4 มหาวิทยาลัย โดยมี นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ TGO เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

 

Write a comment

nineteen − 7 =