การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566
CAA TGO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกแนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ
โดยมี คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผอ.สพค. กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ สามารถเก็บข้อมูลและคำนวณเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กับ TGO
📚ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน จำนวน 86 คน
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก TGO และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การฝึกปฏิบัติการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และแบบฟอร์มเอกสารและขั้นตอนการสมัครขอการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
🔸คุณพวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการ สรธ.
🔸คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการ สรธ.
🔸คุณนนทพัทธ์ แสงทรงศิลป์ นักวิชาการชำนาญการ สรธ.
🔸ดร.พรทิพย์ วงศ์สุโชโต ผู้เชี่ยวชาญอิสระ

Write a comment

4 × 5 =