การฝึกอบรม“ความรู้เบื้องต้นโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร” สำหรับผู้ประเมินภายนอกและผู้พัฒนาโครงการ

การฝึกอบรม

“ความรู้เบื้องต้นโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร”

 

TGO จัดฝึกอบรม “ความรู้เบื้องต้นโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร”

สำหรับผู้ประเมินภายนอกและผู้พัฒนาโครงการ


กรุงเทพฯ : วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) จัดฝึกอบรม “หลักสูตรความรู้เบื้องต้นโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการเกษตร สำหรับผู้ประเมินภายนอกและผู้พัฒนาโครงการ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนเครดิตตามหลักเกณฑ์ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ภาคป่าไม้และการเกษตร ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะดำเนินโครงการ T-VER รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body : VVB) สำหรับโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวเปิดการอบรม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Write a comment