การปลูกต้นไม้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์: ทางเลือกในการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

จากการกำหนดเป้าหมายของความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส หรือความพยายามที่จะไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิโลกในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งการจะดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จในเป้าหมายดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และเป็นที่ทราบกันดีว่าภาคป่าไม้ ถือได้ว่าเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การที่จะบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีสได้นั้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากภาคป่าไม้ จึงเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกรวมไปถึงประเทศไทยจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

จะเห็นได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ต่างเร่งผลักดันและส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กันอย่างกว้างขวาง ผ่านโครงการและกิจกรรมปลูกป่าต่างๆ แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปัจจุบัน ทำให้การลงพื้นที่ปลูกป่าแบบหมู่คณะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การร่วมปลูกต้นไม้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกคนในการมีส่วนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งยังตอบโจทย์วิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ที่มีการร่วมปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 55 ล้านต้น และโครงการ “We grow” โดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คือตัวอย่างของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีในประเทศไทยที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ผ่านทางเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระดับสากล โครงการ “Plant for the Planet” โดย United Nations Environment Programme (UNEP) คือ ตัวอย่างโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโลกที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมผ่านทางเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นกัน อีกทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้นยังสามารถรายงานสถิติการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปัจจุบันของแต่ละแพลตฟอร์ม ตลอดจนสถานะหรือรายละเอียดของต้นไม้ที่สมาชิกแต่ละท่านได้ร่วมปลูก หรือแม้กระทั่งช่วยคำนวณปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ที่ปลูกไปนั้น
แพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้ เป็นเพียงตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอันเป็นแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ และยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้สังคมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวและเป็นปัญหาของทุกคน

 

 

 

ภาพตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์ในการมีส่วนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

 

ที่มา /แหล่งข้อมูล

https://plant.forest.go.th/
https://www.wegrow.in.th/
https://www1.plant-for-the-planet.org/

Write a comment