การบรรยาย Virtual training หัวข้อ “การจัดการก๊าซเรือนกระจกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

วันที่ 26 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) ร่วมกับภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) จัดการบรรยาย Virtual training หัวข้อ “การจัดการก๊าซเรือนกระจกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ให้กับนิสิตปริญญาตรี ในวิชา Environments and daily life โดย คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Gen C Climate Actions ระหว่าง TGO และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 87 คน

 

 

Write a comment