หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)

ชื่อ: หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)
วันอบรม: วันที่ 20-22 มีนาคม 2566 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท/ท่าน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 40 คน

ลิ้งก์ลงทะเบียน:  กดที่นี่  *ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

 

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
 • การมุ่งสู่การหาแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เตรียมความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ของ อบก.

เนื้อหาการอบรม

 • หลักการและขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตการกำหนดเป้าหมายและขอบเขต
  ของการประเมินวัฏจักรชีวิต
 • การเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • กรณีศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิต
 • ฝึกปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และการใช้โปรแกรม Sima-Pro

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFP กับ อบก.
 • ผู้ประกอบการที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม/การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • นักวิชาการภาคการศึกษา

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
น.ส.เฉลิมลักษณ์ ดิษยปัญญา
โทรศัพท์ 063 532 4295
อีเมล์ 
chalermluck@tgo.or.th

Write a comment

seven + nine =