การอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
หมายเหตุ; ผู้ลงทะเบียนจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

วันอบรม: วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
ค่าลงทะเบียน: 5,400 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 100 คน

ลิ้งก์ลงทะเบียน:  กดที่นี่  *ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่  วันนี้ – 3 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

 

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้อกำหนด เกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • ได้รับการฝึกการทวนสอบในระดับภาคสนาม
 • มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการทวนสอบตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ อบก.

เนื้อหาการอบรม

 • การทวนสอบตามมาตรฐานสากล ISO 14065:2013 และ
 • ISO 14064-3
 • แนวทางการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • ฝึกปฏิบัติการการทวนสอบข้อมูลคาร์บอน
 • ฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • การฝึกทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรระดับภาคสนาม (กรณีสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด)

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก.
 • หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065 (เป็นการยกระดับสู่มาตรฐานสากล)
 • หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล

 

 

 

สอบถามรายละเอียด :
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์
นักวิชาการชำนาญการ
โทรศัพท์ 081 1322 936

Write a comment

5 × 3 =