หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ชื่อ: หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
วันอบรม: วันที่ 14 กันยายน 2565
ค่าลงทะเบียน: 2,200 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 50 คน
ลิ้งก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/nxi1MiDhVrMqwpBf7
อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

 

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้
 • มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ TGO
 • มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ TGO

 

เนื้อหาการอบรม

 • ข้อกาหนดในการคำานวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • วิธีการเก็บข้อมูลและการระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
 • การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
 • ฝึกปฏิบัติการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และการจัดทำ Verification Sheet
 • กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ TGO

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก.
 • หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065
 • หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล

 

 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

สอบถามรายละเอียด :
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์ นักวิชาการชำนาญการ โทรศัพท์ 081 1322 936
นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข เจ้าหน้าที่ประสานงาน โทรศัพท์ 083 0790 551

Write a comment

one × two =