การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”
วันอบรม: วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าลงทะเบียน: 2,220 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 40 คน
ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่  วันนี้– 24 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน
ลิ้งก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/yEcqN7tpCMSXfqEj7

*หมายเหตุ: ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน, การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้
2. มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ TGO มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ TGO

เนื้อหาการอบรม
1. ข้อกาหนดในการคำานวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
2. วิธีการเก็บข้อมูลและการระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
3. การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
4. ฝึกปฏิบัติการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และการจัดทำ Verification Sheet
5. กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ TGO

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก.
2. หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065
3. หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
4. หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล

ลิ้งก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/yEcqN7tpCMSXfqEj7

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร :
นางสาวเฉลิมลักษณ์ ดิษยปัญญา
โทรศัพท์ 084 -3519354

Write a comment

three + 14 =