การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร

ชื่อ: หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร
วันอบรม: ภาคทฤษฎี วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ
                 ภาคปฏิบัติ วันที่ 1-2 มีนาคม 2566 ณ พื้นที่โครงการ T-VER จังหวัดราชบุรี และโรงแรมราชาบุระ ราชบุรี

ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 40 คน

ลิ้งก์ลงทะเบียน:  กดที่นี่  *หมายเหตุ ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
เปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 6 มกราคม 2566 หรือปิดรับสมัครเมื่อได้ครบตามจำนวน

 

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบ โครงการ T-VER ประเภทโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตรหลักเกณฑ์เกี่ยวหน่วยงานผู้ประเมินภายนอก
 2. กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
 3. การประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ
 4. การรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

 

ประเด็นเนื้อหาสำคัญในการอบรม

 1. การพัฒนาโครงการT-VERการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 2. ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ(T-VER Methodology)สำหรับโครงการป่าไม้และเกษตรสำหรับโครงการภาคสมัครใจ
 3. การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)
 4. การรับรองระบบงาน(Accreditation) สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO 14065)
 6. ความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (ISO14066)
 7. การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ (ISO 14064-3)
 8. ฝึกปฏิบัติ-การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ
 9. ทดสอบวัดผลการอบรมภาคทฤษฎี

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภายนอก (VVB) ของโครงการ T-VER ประเภทป่าไม้และเกษตร

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สร้างความเข้าใจในข้อกำหนด สำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ
 • เพิ่มทักษะการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 • สร้างอาชีพผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

 

ภาคทฤษฎี

Day 1: T-VER Methodologies and Carbon credit Issue Process

 • โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
 • ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology)
 • เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโครงการ T-VER
 • ภาพรวมการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) (ISO14064-3: 2006)

Day 2: Forestry knowledge

 • การสำรวจทรัพยากรป่าไม้
 • ภาพรวมการสำรวจทรัพยากรป่าไม้
 • การสุ่มและกำหนดจำนวนแปลงตัวอย่าง
 • วิธีการตรวจวัดต้นไม้
 • เทคนิคการประเมินการกักเก็บคาร์บอนโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
 • เครื่องมือการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร

Day 3: To be Validator & Verifier

 • การรับรองระบบงาน (Accreditation) สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO 14065: 2013)
 • ความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (ISO14066: 2011)
 • การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ (ISO 14064-3: 2006)

Day 4: Workshop and Examination

 • การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ (ISO 14064-3: 2006) (ต่อ)
 • ฝึกปฏิบัติ-การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ
 • ทดสอบวัดผลการอบรมภาคทฤษฎี

 

ภาคปฏิบัติ

Day 5-6: Onsite & Workshop

 • เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ T-VER ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อฝึกทักษะการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร 21-24 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือ-รายละเอียดหลักสูตร-การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ-T-VER

 

QR Code ลิงก์ลงทะเบียน

 

*** ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 12,000 บาท/ท่าน
(อบก. ไม่สนับสนุนค่าเดินทางและที่พักในระหว่างการเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ วันที่ 1-2
มีนาคม 2566)
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมอบรมแสดงหลักฐานผลตรวจ ATK เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โทรศัพท์ 083 0790 551

Write a comment

two × 5 =