TGO โดย CAA พัฒนาศักยภาพภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต

 

วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) และแนวทางการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตได้ พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ของหน่วยงานของตน ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body : VVB) สำหรับโครงการ T-VER ต่อไป โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มอบหมายให้ ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้ที่สนใจจากภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 60 คน ผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

โครงการ T-VER เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน ภาคอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การจัดการของเสีย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ รวมถึงการปลูกต้นไม้และการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้แล้วยังสามารถรักษาและสร้างสมดุลของความหลายหลายทางชีวภาพได้อีกด้วย ทั้งนี้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากโครงการ T-VER และได้รับการรับรองจาก TGO แล้ว จะเป็นคาร์บอนเครดิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร บุคคล และการจัดงานต่างๆ เป็นต้น

การอบรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER และโครงการคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้และการเกษตร การคํานวณคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า การจัดทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการคาร์บอนเครดิต รวมทั้งบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของผู้ประเมินภายนอก (VVB) โดยวิทยากรจาก TGO และผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 

 

 

Write a comment

four × 3 =