TGO โดย CAA พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคเกษตรในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

 

กรุงเทพฯ : วันที่ 7-8 กันยายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย CAA ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)  ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร”  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สผ.) และนายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ (TGO) กล่าวเปิดการอบรม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคของเกษตร เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 37 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคเกษตร มีความรู้และทักษะในการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรได้อย่างถูกต้อง โดย รศ. บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รศ. ดร. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ และคุณศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ (สผ.) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 

 

รศ. บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

คุณศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ (สผ.)

 

รศ. ดร. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์

 

 

Write a comment

2 × four =