TGO ขอเชิญร่วมงาน เปิดตัว “สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TGO Climate Action Academy”

 

 

TGO ขอเชิญร่วมงาน เปิดตัว “สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TGO Climate Action Academy
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14:00 – 15:00 น. ผ่านทาง Facebook Live

 

เนื่องด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรสนับสนุน ขับเคลื่อน การลดก๊าซเรือนกระจก ให้ประเทศไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ”

ทั้งนี้ TGO กำหนดจัดงานเปิดตัว “สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” TGO Climate Action Academy หรือ CAA โดยมีพันธกิจในการสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส พัฒนาศักยภาพ และให้คำปรึกษาด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน และสร้างและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่าง หน่วยงานชั้นนำด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ในวันงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวแสดงความความยินดีในการเปิดสถาบันเปิดตัวสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TGO Climate Action Academy และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน

จึงขอเชิญสื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14:00 – 15:00 น.
ทาง Live ของ Facebook Fanpage: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก-องค์การมหาชน  และ สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

นางสาววรรโณบล ควรอาจ
wannobon@tgo.or.th

นางสาวฐิติณัฏฐ์ ศักรานุกิจ
thitinat@tgo.or.th

Write a comment

sixteen − 4 =