ทส. โดย TGO ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย เสนอผลงานการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน

วันที่ 21-22  มิถุนายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) จัดงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน (Sustainable & Livable Low-carbon Cities)” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อขยายผลและต่อยอดสู่การเป็นเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เยาวชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Mr.Renaud Meyer Resident Representative: UNDP Thailand นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ จำนวนกว่า 40 คน ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง ให้ความรู้ พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงานพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืนต่อไป

ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom และ Live streaming ผ่าน Page Facebook PPTV HD 36, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน และ CITC Society

 

 

 

 

 

 

Write a comment