องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)” 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือสังคมไร้คาร์บอน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหามาตรการต่างๆ นำไปประยุกต์ให้ เกิดเป็นรูปธรรมในการผลักดันร่วมกันของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักประเมินและรับรองโครงการ, คุณสุกันฑ์ พึ่งกุล
ผู้อำนวยการส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคุณรัตนา ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)”  ดำเนินการอภิปรายโดย นายรัฐ เรืองโชติวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment