การอบรม “ความรู้ทั่วไปด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก”

วันที่ 18-19 เมษายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดการอบรม “ความรู้ทั่วไปด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก” ผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

ได้รับเกียรติจาก คุณมาริสา วัตถพานิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และคุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ กล่าวเปิดการอบรม วิทยากรจาก TGO คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ คุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการส่วนงานตลาดคาร์บอน สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการส่วนงานฉลากคาร์บอน สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม และดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการสำนักประเมินและรับรองโครงการ

วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีความเข้าใจในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งมั่น Net Zero Commitment ที่ธนาคารได้ประกาศไว้ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าจาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม 126 คน

 

คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ 

 

คุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม 

 

คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการส่วนงานตลาดคาร์บอน

คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการส่วนงานฉลากคาร์บอน 

 

ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการสำนักประเมินและรับรองโครงการ

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

 

Write a comment