TGO โดย CAA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม (สตน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” ผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

 

คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

ได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ กล่าวเปิดการอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พรทิพย์ วงศ์สุโชโต ผู้เชี่ยวชาญอิสระ และวิทยากรจาก TGO คุณพวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม และคุณนนทพัทธ์ แสงทรงศิลป์ นักวิชาการชำนาญการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ความรู้และฝึกปฏิบัติการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณณภัทร เทียนบูชา ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย บรรยายการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ ESG

 

ดร.พรทิพย์ วงศ์สุโชโต ผู้เชี่ยวชาญอิสระ

 

 

คุณพวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

 

 

คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

 

 

คุณนนทพัทธ์ แสงทรงศิลป์ นักวิชาการชำนาญการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

 

 

โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ สามารถเก็บข้อมูลและคำนวณเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กับ TGO ซึ่งมีผู้ที่สนใจจากภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 56 คน

 

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment