TGO โดย CAA จัดการอบรม “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป ครั้งที่ 8

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Academy: CAA) ร่วมกับสำนักประเมินและรับรองโครงการ (สปร.) จัดอบรมการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการทั่วไป (ภาคทฤษฎี) ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8

 

นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ กล่าวเปิดการอบรม การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ ในด้านการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกให้กับบุคลากรภายใต้หน่วยงานผู้ประเมินภายนอกฯ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 42 คน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 

ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผอ.สปร.

 

ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการ

 

ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก คุณรัฏฐา ศรีเจริญ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอาจารย์โอภาส จารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผลโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ จากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการ T-VER ของ TGO ได้แก่ ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผอ.สปร., คุณจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ผู้จัดการโครงการ T-VER สปร., ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการ สปร., คุณธรรมนูญ เตชะนา นักวิชาการชำนาญการ สปร. และคุณจิตติมา บุญเกิด นักวิชาการชำนาญการ สปร.

 

 

การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติการ การทำงานเป็นทีมและมีการประเมินผล ที่เข้มข้น ทั้งในแบบข้อเขียนและมีการนำเสนอผลจากการระดมความเห็น ในกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติต่อเนื่องจากภาคทฤษฎี ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดระยอง

 

Climate Action Leaders Forum 2021

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment