Climate Action – การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Climate Action

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 


https://caacademy.tgo.or.th/courses/


 

ที่มาและความสำคัญ

จากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นความสําคัญในปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจหรือความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ และถือได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ของการพัฒนาประเทศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสังคมและภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งนานาประเทศได้เห็นพ้องที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังโดยกําหนดเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เพื่อใช้เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือจากนานาชาติในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และการรับมือต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทิศทางการพัฒนาในปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาสร้างความสมดุลในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้น โดยมุ่งให้เกิดบูรณาการและการสร้างแรงบันดาลใจไปสู่การพัฒนายกระดับการบริหารงาน และสะท้อนออกมาในนโยบายการบริหารในต่างๆ รวมถึงมีเป้าหมายสำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและการดำเนินงานที่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในมิติด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโลกยุคปัจจุบันที่มีพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

 

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ที่มีความเชื่อมโยงถึงการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
  • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในมิติด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

ประเด็นและกรอบเนื้อหาการอบรม

“ภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

ประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน สัญญาณและผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมและภาวะเศรษฐกิจของโลก และความสำคัญและเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

“การดำเนินงานภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ประเด็นความสําคัญเกี่ยวกับกฎกติการะหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พันธกรณีของประเทศที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานร่วมกันของนานาขาติเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความก้าวหน้าการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานบรรลุผลสมเร็จตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา ความตกลงปารีส และความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ

 

“ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ประเด็นความสำคัญด้านการเตรียมความพร้อมและและขยายผลการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับนโยบาย ให้สามารถรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามบริบทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

https://caacademy.tgo.or.th/courses/

 

 

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th


 

Write a comment