“ปิดรับลงทะเบียน” หลักสูตรการอบรม “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เชิงลึก”

“ปิดรับลงทะเบียน”

หลักสูตรการอบรม

“การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เชิงลึก”

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567

 

เนื้อหาการอบรม

 • หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • แนวทางและหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 • กรณีศึกษาการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 • การฝึกปฏิบัติการการคำนวณและการใช้ Verification sheet
 • ขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กับ อบก.

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 • สามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้
 • มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ อบก.
 • มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ อบก.

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFP กับ อบก.
 • ผู้ประกอบการที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม/การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • นักวิชาการภาคการศึกษา 

 

Write a comment

18 − 7 =