พิธีลงนามความร่วมมือฯ และเปิดตัวโครงการ Gen C Climate Actions

วันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ร่วมกับผู้บริหารจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขยายผลองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการก๊าซเรือนกระจกในมิติต่างๆ เพื่อมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ และเปิดตัวโครงการ “GEN C CLIMATE ACTIONS” ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

โครงการ GEN C CLIMATE ACTIONS เป็นโครงการการเรียนรู้แบบผสมผสานจากการทำ workshop programme ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ร่วมกับการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเรียนรู้จาก Digital content ของกลุ่มนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า C Generation บน Digital Platform เพื่อให้เกิดเป็นกระแสที่สร้างการเปลี่ยนแปลง (Viral Connectivity) โดยมี United Nations Framework Convention on Climate Change Regional Collaboration Center (UNFCCRCC) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย SDG Move Thailand และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานภาคีร่วมขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มมิตรผล และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
Global Compact Network Thailand สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ASA SDG Move TH

 

#GenCClimateActions

 


 

 

 

 


 

 

Write a comment