[28 สิงหาคม 2566] การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”             

CAA TGO จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ผ่านระบบออนไลน์

โดยมี คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

คุณมนต์ชัย จิตติปัญญากุล ผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จาก บริษัท อีซีอีอี จำกัด บรรยายในหัวข้อการจัดทำ Verification Sheet และรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

โดยมีผู้ที่สนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการอบรม 128 คน

Write a comment

2 × five =