เต็ม -ปิด-รับลงทะเบียนหลักสูตร การรับรองระบบงาน (Accreditation Course) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

การรับรองระบบงาน (Accreditation Course) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ

ก๊าซเรือนกระจก

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

ปิดรับลงทะเบียน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
  • สร้างอาชีพหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนเวอร์ชั่น จาก ISO 14065: 2013 เป็น ISO 14065: 2020 และ ISO 17029: 2019

Write a comment

fourteen − seven =