ปิด-ลงทะเบียนหลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)

“หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)”

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ

 

เนื้อหา

 • หลักการและขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตการกำหนดเป้าหมายและขอบเขต​ของการประเมินวัฏจักรชีวิต​
 • การเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม​
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม​
 • กรณีศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิต​
 • ฝึกปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และการใช้โปรแกรม Sima-Pro

วัตถุประสงค์

 • ความรู้ความเข้าใจในหลักการ ​
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้​
 • การมุ่งสู่การหาแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ ​
 • เตรียมความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ของ อบก

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFP กับ อบก.​
 • ผู้ประกอบการที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม/การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​
 • นักวิชาการภาคการศึกษา

​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเฉลิมลักษณ์

โทรศัพท์ 063 5324 295

Write a comment

3 + 19 =