รายละเอียดสถานที่จัดโครงการและผังห้อง

 


 

 

 

 

 

ติดต่อ :
โครงการ CLIMATE ACTION LEADERS FORUM 2021 (รุ่น 1) TGO CLIMATE ACTION ACADEMY

ผู้จัดการโครงการ :
ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน (ดร.มุก)        โทร. 092 270 3666
ผู้ประสานงานโครงการ :
   ดร. อิสระ พลจังหรีด (วิว)                           โทร. 085 663 3479
นส. นารีรัตน์  ธนะเกษม (จิ๊ป)                     โทร. 081 413 9475
นส. เฉลิมลักษณ์ ดิษยปัญญา (เปา)         โทร. 063 532 4295

Write a comment

five × four =