ภาพการอบรม “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต” เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566

Write a comment

5 × 1 =