ทส. โดย TGO เปิดตัวสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำของประเทศ

 

วันที่ 13 กันยายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวแสดงความความยินดี ในงานเปิดตัว “สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA)” และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่าง หน่วยงานชั้นนำด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. โดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการ FTI Academy วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Page Facebook องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน และ CITC Society
โดย “สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” มีพันธกิจในการสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส พัฒนาศักยภาพ และให้คำปรึกษาด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน และสร้างและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างภาครัฐ ประชาชน เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งเกิดความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่างๆ ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบาย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

 

 

Write a comment

12 + eighteen =