ขอเชิญร่วมเรียนผ่านระบบ E-Learning ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่นอกจากจะเป็นการต่อยอดทักษะการเรียนรู้แล้วยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของ TGO Climate Action Academy ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผ่านเนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย อีกทั้งผู้เรียนได้รับความสะดวกในการเรียนการสอนที่สามารถเรียนได้ไม่จำกัดเวลา สถานที่ และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการปรับตัวให้เท่าทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกทั้งนี้ TGO Climate Action Academy ได้เปิดการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learningจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. TGO101 Climate Action

วิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบและสถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจก การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบาย/แผนของประเทศไทย รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดเรียนออนไลน์ วันที่ 25 มกราคม – 25 เมษายน 2564 (3 เดือน)

https://caacademy.tgo.or.th/courses/ccsd/

  1. TGO103 Mitigation Mechanism and Decarbonization (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกโดยเน้นมาตรการในระดับนโยบาย การกำหนดมาตรการ การทำความเข้าใจเป้าหมาย NDC การกำหนดรูปแบบ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย NDC กรณีศึกษาการวางแผนดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละภาคธุรกิจ เปิดเรียนออนไลน์ วันที่ 25 มกราคม – 25 มีนาคม 2564 (2 เดือน)

https://caacademy.tgo.or.th/en/courses/mitigation-mechanism/

  1. TGO104 Climate Adaptation

หลักการและแนวคิดการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย รวมถึงนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และแนวทางการบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดเรียนออนไลน์ วันที่ 25 มกราคม – 25 เมษายน 2564 (3 เดือน)

https://caacademy.tgo.or.th/courses/climate-change-adaptation/ 

  1. TGO105 Climate Finance (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

เพื่อเรียนรู้รูปแบบและการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาโครงการด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ประเด็นสำคัญในการพัฒนาโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่ง ตลอดจนกรณีศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาโครงการฯ เปิดเรียนออนไลน์ วันที่ 25 มกราคม – 25 มีนาคม 2564 (2 เดือน)

https://caacademy.tgo.or.th/en/courses/climate-finance/

ทั้งนี้ เมื่อท่านเรียนครบทุกบทเรียน และผ่านการสอบหลังเรียน (Post test) ร้อยละ 70 ขึ้นไป ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร (CERTIFICATE) การผ่านหลักสูตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านได้มีปัญหาในการใช้ระบบ หรือ มีข้อสงสัย โปรด E- Mail สอบถามได้ที่  thititinat@tgo.or.th nucharee.w@tgo.or.th และ sithanee@tgo.or.thหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 141 9854

Write a comment

14 − eight =