กิจกรรม GEN C CLIMATE Camp 2022 ครั้งที่ 1 : Online Orientation & Design Thinking 101

วันที่ 18 มิถุนายน 2565   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA)  เปิดกิจกรรม GEN C CLIMATE Camp 2022 ครั้งที่ 1 : Online Orientation & Design Thinking 101

GEN C CLIMATE Camp 2022 เป็นค่ายของเยาวชนในรูปแบบ Hybrid Learning ที่จะร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของนิสิต-นักศึกษา จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านกระบวนการ Design Thinking พร้อม Mentors จากธุรกิจสตาร์ทอัพไทยหัวใจสีเขียว และ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 27 คน

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติกล่าวเปิด โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และแนะนำรายละเอียดภาพรวมกิจกรรม โดย คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

 

เกี่ยวกับโครงการ

#GenCClimateActions

CAA Climate Action Academy

ติดต่อเรา: caa@tgo.or.th

Write a comment