การเสวนาในหัวข้อ Livable Design : สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่

การเสวนาในหัวข้อ Livable Design : สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองในการสร้างสรรค์เมืองน่าอยู่ควบคู่กับการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในระบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัมนาและเผยแพร่แนวคิด “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564

 

 

Write a comment