การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”
วันอบรม: วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ค่าลงทะเบียน: 2,200 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 40 คน
ลิงก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/3wHgHecZiPsCuJF37

ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 21 ตุลาคม 2564 หรือเมื่อครบตามกำหนดจะปิดรับสมัคร
*หมายเหตุ: ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน , การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วัตถุประสงค์
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้
• มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ TGO
• มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ TGO

เนื้อหาการอบรม
• ข้อกาหนดในการคำานวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
• วิธีการเก็บข้อมูลและการระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
• การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
• ฝึกปฏิบัติการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และการจัดทำ Verification Sheet
• กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
• การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ TGO

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและ
    ผู้ทวนสอบ CFO กับ อบก.
  • หน่วยงานทวนสอบ CFO ที่ต้องการยกระดับการรับรองระบบทวนสอบตามมาตรฐาน ISO14065
  • หน่วยงานที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยงานที่ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองด์กรและต้องการทวนสอบข้อมูล

 

QR Code ลิงก์ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียด :
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์
โทรศัพท์ 081 1322 936

Write a comment

four × 3 =