การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต”

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต”
วันอบรม: วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท/คน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 60 คน
ลิงก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/2FPF9Jrdb6mrpTap6

เปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 8 ต.ค. 64 หรือเมื่อครบตามกำหนดจะปิดรับสมัคร
*หมายเหตุ: ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน , การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วัตถุประสงค์:
สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการT-VERแนวทางการคำนวณการลดก๊าซคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้และการเกษตรรวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตได้

ประเด็นเนื้อหาสำคัญในการอบรม
1. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการพัฒนาโครงการT-VER
2. การจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนโครงการT-VER และการขอรับรองคาร์บอนเครดิต
3. วิธีการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรและภาคป่าไม้

เหมาะสำหรับ
ผู้สนใจทำโครงการT-VERภาคป่าไม้

QR Code ลิงก์ลงทะเบียน

ติดต่อเรื่องใบแจ้งหนี้ ส่งหลักฐานการชำระเงิน/โอนเงิน :
 นางสาวศิธาณี จันประนต โทรสารหมายเลข 02 143 8405
หรือทางอีเมล sithanee@tgo.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร :
นางสาววรรโณบล ควรอาจ โทรศัพท์ 081 1322 936
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์ โทรศัพท์ 090 7359 402

Write a comment

5 − one =