การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร”


ระหว่างวันที่ 7 – 8 กนยายน 2564 เวลา 08.30 – 18.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้ดำเนินการจัดอบรม
“การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคเกษตรให้มีความรู้และทักษะในการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรม
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรได้อย่างถูกต้อง

กำหนดการอบรม GHGI QC ภาคเกษตร 01092021

สนใจเข้ารับการอบรม/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวนารีรัตน์ ธนะเกษม     โทร 0814139475
E-mail : nareerat_t@tgo.or.th หรือ nareethana@gmail.com

Write a comment