การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”

ชื่อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เชิงลึก”
วันอบรม: วันที่ 26-27 ตุลาคม 2564
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
จำนวนผู้เข้าอบรม: 40 คน
ลิงก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/AdQqE9UTG8VAqrDWA

เปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 8 ต.ค. 64 หรือเมื่อครบตามกำหนดจะปิดรับสมัคร
*หมายเหตุ: ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน , การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วัตถุประสงค์:
-มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ สามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้
-มีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่างๆ ของ อบก.
-มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ อบก.

ประเด็นเนื้อหาสำคัญในการอบรม
1. หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
2. แนวทางและหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
3. กรณีศึกษาการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
4. การฝึกปฏิบัติการการคำนวณและการใช้ Verification sheet
5. ขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กับ อบก.

เหมาะสำหรับ
-ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ CFP กับ อบก.
-ผู้ประกอบการรายเก่าที่เปลี่ยนทีมงานคำนวณ CFP
-ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์
-ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าส่งออก
-นักวิชาการภาคการศึกษา

QR Code ลิงก์ลงทะเบียน

ติดต่อเรื่องใบแจ้งหนี้ ส่งหลักฐานการชำระเงิน/โอนเงิน :
 นางสาวศิธาณี จันประนต โทรสารหมายเลข 02 143 8405
หรือทางอีเมล sithanee@tgo.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร :
นางสาววรรโณบล ควรอาจ โทรศัพท์ 081 1322 936
นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์ โทรศัพท์ 090 7359 402

Write a comment

18 − 17 =