การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต”

 9-10 พ.ย. 66 CAA TGO จัดอบรม
“การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต”
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ
โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่สนใจพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก TGO อาทิ
🔹 ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผจก./สรค.
🔹คุณศิริพร วิริยะตั้งสกุล ผจก./ สรค.
🔹 คุณจิตติมา บุญเกิด นชว.ชำนาญการ/ สรค.
🔹 คุณธรรมนูญ เตชะนา นชว.ชำนาญการ/สรค.
🔹 คุณวรารัตน์ ชะอุ่มเครือ ผจก./ สสท.
🔹 คุณพรรษรัตน์ นัยจิตร นักวิชาการ/ สสท.

Write a comment

19 − 8 =